Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ολοκληρωμένες Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Ένα από τα ισχυρότερα επιχειρηματικά πλεονεκτήματα είναι η έγκαιρη και έγκυρη φορολογική πληροφόρηση, απέναντι στις αλλαγές του νομοθετικού πλαισίου που αφορά τη φορολογία επιχειρήσεων. Οι πελάτες μας έχουν άμεση ενημέρωση αυτών των αλλαγών με σκοπό την τάχιστη εναρμόνισή τους με το φορολογικό καθεστώς.

Η συνεπής ενημέρωση των συνεργαζόμενων επιχειρήσεων για τις απαραίτητες μεταβολές υποστηρίζει την αντιμετώπιση απρόβλεπτων καταστάσεων με σκοπό την αποφυγή προστίμων, προσαυξήσεων και πρόσθετων φόρων.

Με 40 χρόνια εμπειρίας στον λογιστικό και φοροτεχνικό κλάδο επιτυγχάνουμε την γρήγορη κωδικοποίηση των όποιων αλλαγών, µε αποτέλεσμα να παρέχουμε φοροτεχνικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου.

Πάντα με επίκεντρο τις ιδιαιτερότητες κάθε επιχείρησης και κάθε φορολογούμενου πολίτη, δημιουργούμε έναn λεπτομερή φορολογικό σχεδιασμό, που βασίζεται στην ισχύουσα φορολογική νομοθεσία και τις δυνατότητες που προσφέρει στις επιχειρήσεις και τους ιδιώτες.

Ενδεικτικές παρεχόμενες φορολογικές υπηρεσίες :